Duro Duro


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

Duro Duro was a solo show
selected within the NEXT
program of Montehermoso.

Vitoria-Gasteiz, 2011.


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

︎by Jon OtamendiDuro Duro. Solo show. Montehermoso Kulturgunea (Vitoria-Gastreiz), 2011.